BSM - Beslutstödsmetoder

Aim

Kursens syfte är att ge orienterande kunskaper i beslutstödsmetoder och beslutsanalys, förmåga att självständigt strukturera och utvärdera beslutsproblem samt att kunna analysera och bedöma olika lösningar. Efter genomförd kurs ska studenten kunna

Syllabus

Kursen består av fem moment.

Del 1 och 2 introducerar den grundläggande terminologin och mekanismerna för strukturerad beslutsanalys. Där representeras (modelleras) beslutsproblem med några vanliga modeller, träd respektive influensdiagram. Vidare evalueras (utvärderas) de beskrivna (modellerade) beslutssituationerna genom att införa sannolikheter, värden och vikter. Grundläggande beslutsregler och känslighetsanalys gås igenom i del 3. I delarna 4 och 5 fördjupas sedan kunskaperna kring multikriteriaproblem (del 4) och sannolikheter (del 5).

BSM (last edited 2012-11-26 14:18:01 by sm@dsv.su.se)