DSK2:SOA1 - Affärssystem och tjänsteorienterade arkitekturer

Mål

Efter kursen förväntas studenten kunna:

Fördjupade inlärningsmål

Observera att inlärningsmålen är ackumulativa, dvs för betyg D krävs även inlärningsmålen för E o.s.v. Efter fullgjord kurs skall du kunna:

E Definiera vad ett affärssystem är Namnge ett antal standarmjukvaror för affärssystem Beskriva aktiviteter och finansiella transaktioner längs ett par kritiska processer, såsom orderuppfyllelse och kundhantering Använda affärssystem för att: etablera företag, exekvera industriella processer, registrera affärshändelser samt generera rapporter.

D Beskriva affärssystems livscykel, hur de väljs, implementeras och används i organisationer Beskriva samtliga kritiska processer, dvs kundhantering, orderuppfyllelse, materialförsörjning och ekonomi Förklara skillnaden mellan en tjänst och ett affärssystem

C Beskriva olika tekniska arkitekturer för affärssystem och förklara fördelar och nackdelar med olika lösningar Beskriva hur ett affärssystemprojekt organiseras och vilka aktörer som brukar delta i ett sådant projekt Utarbeta en plan för införande av affärssystem i en organisation

B Beskriva konceptet affärssystem och förklara hur det skiljer sig från de mjukvaror som kallas affärssystem Resonera kring vilken påverkan ett affärssystem har på en verksamhet/organisation. Beskriva risker i samband med införande av affärssystem och förslå åtgärder för att minimera dessa risker

A Resonera kring utvecklingen inom affärssystem såsom nya tekniska lösningar och affärsmodeller Kritisera affärssystemens roll i organisationer, fördelar och nackdelar

Innehåll

Kursen delas in i tre moment: teori, laborationer och en övning. Teorin tar upp affärssystem, grundläggande redovisning, processer, tjänsteorienterad arkitektur samt implementation av affärssystem. Studenten genomför laborationer och övningar för att tillämpa och analysera affärssystem.

Genomförande

Föreläsningar

 1. Kursintroduktion
 2. Affärssystem en introduktion
 3. Processer i affärssystem
 4. Valbar kopplat till övningen
 5. Grundläggande redovisning med affärssystem
 6. Industriell ekonomi och affärssystem
 7. Tjänsteorienterad arkitektur
 8. Tjänstebaserade affärsmodeller för affärssystem
 9. Implementation av affärssystem
 10. Organisatorisk påverkan
 11. Kritik mot affärssystem
 12. Inför tentamen

Lektioner

Kursen innehåller två lektioner som består av två stycken tvåtimmars-seminarier. I seminarierna får studenten utforska och beskriva processer för kundhantering, orderuppfyllelse och materialförsörjning för ett exempelföretag. Studenter med efternamn som börjar på A-E bildar seminariegrupp 1, F-Ke grupp 2, Kh-R grupp 3 och S-Ö grupp 4. Grupp 1 och 2 har lektion 10-12 medan grupp 3 och 4 har lektion 13-15. Om man behöver byta seminariegrupp sköter man det själv genom att byta med en annan student.

Laborationer

Studenten genomför i par totalt fem laborationer, två i affärssystemet M/S Dynamics NAV och tre i affärssystem SAP. Dessutom har studenten möjlighet att höja sitt betyg ett steg genom att göra två valfria laborationer. Laborationerna redovisas löpande under kursen. Sista dag för redovisning och inlämning av laborationer är den 9 december. Studenten har sedan 5 dagar på sig att åtgärda eventuella brister efter det att handledare rättat laborationen.

Övning

Studenten genomför en övning bestående av två moment: etablera företag i NAV samt seminariereferat. Övningen genomförs i par.


CategoryCategory

DSK2-SOA1 (last edited 2011-11-30 11:00:12 by sm@dsv.su.se)