IB286C - Digitalt utanförskap och digital inkludering

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskap och förståelse för att:

Studenter som valt modul 1 Mobilisering och organisation för digital inkludering skall även ha färdigheter och förmågor för att kunna:

Studenter som valt modul 2, Utbildning och lärande för digital inkludering skall även ha färdigheter och förmågor för att kunna:

Studenter som valt modul 3 Design av system för allmän tillgänglighet, skall även ha färdigheter och förmågor för att kunna

Efter avslutad kurs skall studenten ha värderingsförmåga och förhållningssätt för att:

Innehåll

Kursen behandlar digitalt utanförskap, den ”digitala klyftan”, och metoder för att överbrygga denna klyfta, digital inkludering. Syftet är både att studera hur IT-system kan göras mera användbara och tillgängliga och hur man kan arbeta för flera människor skall bli inkluderade i den digitala världen.

Målgrupper är anställda i förvaltning och kommersiell service som arbetar för att göra IT-baserade tjänster åtkomliga för en större grupp samt skolledare, folkbildare, lärare, bibliotekarier och andra som arbetar med att mobilisera och aktivera grupper som av någon anledning inte är delaktiga i det digitala samhället. Ytterligare målgrupper är personer som av någon annan anledning vill bredda sina kunskaper inom området digital inkludering.

Gemensam modul:

Valbara moduler (En av tre valbara moduler skall väljas)

  1. Mobilisering och organisation för digital inkludering:

Speciella målgrupper: Skolledare och andra ansvariga inom t ex inom folkbildning (folkhögskolor och studieförbund), ungdomsskola och vuxenutbildning

Innehåll:

Speciella målgrupper: Lärare och handledare t ex inom folkbildning, ungdomsskola och vuxenutbildning. Bibliotekarier.

Innehåll:

Speciella målgrupper: Utvecklare och beställare av IT-system

Innehåll:

Genomförande

Kursen inleds med en gemensam obligatorisk modul på 2,5 poäng. Kursdeltagarna kan i nästa steg välja mellan tre alternativa moduler a’ 2,5 poäng. Kursen avslutas med ett miniprojekt på 2,5 poäng. Kursen genomförs på heldistans med frivilliga inledande och avslutande fysiska träffar. Vid den sistnämnda träffen redovisas ovannämnda miniprojekt. Kan inte kursdeltagaren deltaga vid den avslutande träffen erbjuds alternativa möjligheter att redovisa projektet. Där så är möjligt kommer lokala studiegrupper att skapas (studiegrupper t ex på arbetsplatser där fler än en kursdeltagare arbetar).

Alla deltagare presenterar sig vid introduktionsträffen och via digitala medier. Under kursens gång förväntas deltagarna i form av en blog eller annan digitalt medium föra en logg över sina studier, vilka böcker eller artiklar man läser och hur man förhåller sig till dessa och hur man arbetar med sitt projekt.


CategoryCategory

IB286C (last edited 2011-04-10 22:26:05 by lenan)