IB460C - Business strategy and IT-projects

The course is given in english

Requirements

60 hp Computer and Systems Sciences IB940B Project Management 7,5 hp

Aim

Efter avslutad kurs skall studenten känna till och förstå:

- Relationen mellan organisationsstrategi och dess påverkan på val, prioriteringar och övervakning av ett IT projekt - Hur en IT strategi skapas från affärsstrategin - Kända analys metoder som används som vektyg vid skapandet av strategier - Kategorisering av IT projekt och deras karaktärsdrag - Skillnader ur ett projektledarperspektiv på olika IT projekt - Framgångsfaktorer för de vanligaste typerna av IT projekt - Förstå varför det är viktigt och svårt att välja ut rätt projekt i en organisation - Olika metoder som används för att välja och ranka projekt i en portfölj. - Ett projektkontor, service och funktioner - Säkerställa effektmålen och värdet av projektleverans - Övervaka projektportföljen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Hur olika affärsstrategier påverkar val och prioritering av projekt - Vad som karakteriserar ett framgångsrikt IT projekt ur ett organisationsperspektiv - Olika intressenters ansvar för projektleverabler och deras effekt i organisationen - Grunderna i hur man väljer rätt projekttyp för olika behov - Olika krav på projektledaren beroende på projekt typ - Olika krav på projektledaren i små resp. stora projekt - Metoder och verktyg för värdering, uträkning, och prioritering av projekt - Affärscase, tekniker för användning - Modeller för utvärdering av projektvärden och effektmål

Syllabus

- IT projektets roll i affärer och organisationen - Vanliga modeller för strategiskt arbete i en organisation - IT strategi och de delar som realiseras via IT projekt - Val och prioritering av projekt - Olika typer av IT project och deras påverkan på projektledning - Program, portföljsmanagement, projektkontor - Sätta upp ett framgångsrikt projekt ur management synvinkel - Att uppnå effektmålen

Outline

The course is given as a distance course.

IB460C (last edited 2012-02-29 14:10:14 by sm@dsv.su.se)