IB460C - Business strategy and IT-projects

The course is given in english

Requirements

* 60 hp Computer and Systems Sciences * IB940B Project Management 7,5 hp

Aim

Efter avslutad kurs skall studenten känna till och förstå:

* Relationen mellan organisationsstrategi och dess påverkan på val, prioriteringar och övervakning av ett IT projekt * Hur en IT strategi skapas från affärsstrategin * Kända analys metoder som används som vektyg vid skapandet av strategier * Kategorisering av IT projekt och deras karaktärsdrag * Skillnader ur ett projektledarperspektiv på olika IT projekt * Framgångsfaktorer för de vanligaste typerna av IT projekt * Förstå varför det är viktigt och svårt att välja ut rätt projekt i en organisation * Olika metoder som används för att välja och ranka projekt i en portfölj. * Ett projektkontor, service och funktioner * Säkerställa effektmålen och värdet av projektleverans * Övervaka projektportföljen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

* Hur olika affärsstrategier påverkar val och prioritering av projekt * Vad som karakteriserar ett framgångsrikt IT projekt ur ett organisationsperspektiv * Olika intressenters ansvar för projektleverabler och deras effekt i organisationen * Grunderna i hur man väljer rätt projekttyp för olika behov * Olika krav på projektledaren beroende på projekt typ * Olika krav på projektledaren i små resp. stora projekt * Metoder och verktyg för värdering, uträkning, och prioritering av projekt * Affärscase, tekniker för användning * Modeller för utvärdering av projektvärden och effektmål

Syllabus

* IT projektets roll i affärer och organisationen * Vanliga modeller för strategiskt arbete i en organisation * IT strategi och de delar som realiseras via IT projekt * Val och prioritering av projekt * Olika typer av IT project och deras påverkan på projektledning * Program, portföljsmanagement, projektkontor * Sätta upp ett framgångsrikt projekt ur management synvinkel * Att uppnå effektmålen

Outline

The course is given as a distance course.

IB460C (last edited 2012-08-21 12:37:45 by sm@dsv.su.se)