IB907C - Internetprogrammering - Mobila enheter

Förkunskapskrav

7,5 hp objektorienterad programmering

Mål

På denna kurs lär du dig skapa program för mobila enheter som kommunicerar över Internet med godtyckliga protokoll och tekniker. Vi går igenom programmering inom understödjande tekniker, lågnivåkopplingar till godtyckliga servrar, högnivåkopplingar till specifika servrar, meddelandehantering, mediaöverföring och säkerhet. På kursen använder du fria öppna programvaror.

Innehåll

Man kan välja teknik och språk fritt eftersom kursen inte är språkspecifik men stöd ges endast för utveckling till iPhone, Android och övriga mobila enheter som stöder Java. Följande tas upp:

Genomförande

Detta är en distanskurs och pedagogiken för denna kurs är uppgiftsbaserad inlärning med ett stort inslag av frihet i uppgiftslösandet. Kursen tar upp ett stort område genom att presentera en mängd uppgifter där varje uppgift:

Tanken med uppgiftsbaserad inlärning är att man ska möta en uppgift innan man söker lösningen på uppgiften. Då motiveras man att själv aktivt söka efter information som kan hjälpa en att lösa en uppgift. Man går från passivt mottagande, där man ofta glömmer det mesta eftersom man har svårt att sätta in informationen i sitt rätta sammanhang, till aktivt sökande, där man ofta kommer ihåg det mesta eftersom sammanhanget finns från början.

Kursen kräver således förmåga till självständigt arbete men har ett stort inslag av interaktivitet genom kontinuerligt och direkt stöd via handledning på distans.

IB907C (last edited 2011-11-30 10:53:54 by sm@dsv.su.se)