PROG3 - Programmering i C och C++

Förkunskapskrav

15 hp objektorienterad programmering, t.ex. OOP och PROG2

Mål

Målet med delkursen är att lära ut en användbar delmängd av programmeringsspråket C/C++.

Efter att ha blivit godkänd på delkursen ska studenten kunna läsa och förstå C/C++-kod samt uttrycka lösningar på programmeringsproblem i C/ C++. Dessutom ska studenten kunna sätta sig in i och använda komponentbibliotek för C/C++.

Innehåll

Syntaxen och semantiken för en delmängd av C/C++.

Mer specifikt:

Genomförande

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och handledning. Parallellt med undervisningen genomförs självständiga övningar och under senare delen av kursen genomförs en obligatorisk inlämningsuppgift i grupper om en till tre studenter.


CategoryCategory

PROG3 (last edited 2012-02-29 14:15:30 by sm@dsv.su.se)