SP6 Användning och programmering av spelmotorer

Förkunskapskrav

7,5 hp objektorienterad programmering

Mål

Efter genomfört moment förväntas studenten:

Innehåll

Genomförande

Kursen genomförs med ett projekt som utförs i par, och en individuell uppgift. Båda går ut på att skapa en spelmotor; den förstnämnda är generisk och den senare är en vidareutvecklad version med stöd för ett specifikt spel. Kursen genomförs huvudsakligen online med undantag av första kursveckan samt examination.

Första halvan av kursen består således huvudsakligen av kurslitteratur relaterat till online-seminarier kring spelmotordesign och aktuell forskning. Dessa varvas med handledningstillfällen online där avsikten är att studenterna i par ska implementera något av det som tagits upp i kursmaterialet. På så vis bygger de den generiska delen av spelmotorn successivt fram till första redovisningen.

Andra halvan av kursen utförs individuellt och består enbart av handledning, där studenten implementerar det som är specifikt för det egna spelet. Studenten kan välja hur omfattande och avancerad spelmotorn ska vara för att uppnå olika betygsnivåer, som också innebär en kvalitativ bedömning. Projektet avrapporteras skriftligen i en rapport och muntligen på slutredovisningen.

SP6 (last edited 2014-11-28 13:31:33 by thomasw@dsv.su.se)