SYSTOIT Systems Theory, Organizations and IT

Level

Advanced level - Second cycle course

Requirements

90 hp Computer and Systems Sciences

Aim

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Syllabus

Kursens övergripande mål är att ge studenten grundläggande kunskaper inom systemteori samt systemteoretiska verktyg/modeller för att kunna studera, diagnostisera och förändra organisationer med hjälp av IT.

System beter sig och uppträder på olika sätt och för att kunna studera, förstå och konstruera dem behövs en begreppsapparat. Helhet, delsystem, processer, relationer och omgivning är exempel på begrepp som behandlas i kursen. Vidare ses organisationer som system och diskuteras utifrån produktivitet, effektivitet, informationshantering och kontroll. Systemteori tillämpas i verksamhets- och sociala kontexter, och vi använder systemteoretiska modeller och metoder för att diskutera och diagnostisera organisationer och processer. Hur systemteori kan användas för att studera IT-system och IT-management täcks också in. Kursen lär ut ett ramverk som hjälper studenten att placera tekniska kunskaper i ett organisatoriskt och systemvetenskapligt sammanhang.

SYSTOIT (last edited 2016-11-03 10:22:19 by sm@su.se)